انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي آزﻣﻮده این ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ترانزیتی و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ از اﻗﺼﺎء ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن به خصوص ترانزیت کالا به آذربایجان و عراق و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ترانزیت کالا

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر با داشتن همکاران تجاری در آذربایجان و ترکمنستان توانسته است بالغ بر 250 دستگاه بارگیری (ماهانه ) از مبادی ورودی جنوبی کشور نموده است شایان به ذکر میباشد از پروژه های انجام شده در این حوزه میتوان پروژه کارگوی آذربایجان ، پروژه ساختن استادیوم ورزشی آذربایجان و پروژه ارسال ماشین آلات سنگین راه سازی اشاره نمود.

موضوعات: ترانزیت کالا

ديدگاه خود را بيان کنيد