انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

حمل و نقل جاده ایاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮐﻔﯽ ، ﺑﻐﻞ دار ، ﭼﺎدري ، ﯾﺨﭽﺎل دار و ﺗﺎﻧﮑﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن هاي ﺗﯿﺮ و ﺳﯽ . ام .ار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻي ترانزیتی –  ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ ﺑﺼﻮرت درﺑﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﺮده ﺑﺎر   از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻗﺼﺎء ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ را داراﺳﺖ

 

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر دارای نمایندگی رسمی در آذربایجان و عراق میباشد.  و توان حمل محمولات سنگین و فوق سنگین را به این کشور ها را دارا میباشد.

 

چند نمونه از بارگیری های سنگین و فوق سنگین این شرکت در زیر قابل مشاهده میباشد.

ترانزیت کالا   حمل و نقل بین المللی
ترانزیت کالا به عراق   حمل و نقل بین المللی