انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎي  ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﻓﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺑﺮي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻓﺴﺎد ﭘﺬﯾﺮ ، ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺎﯾﻢ را دارد

حمل و نقل دریایی

شرکت پرواترابر با داشتن نمایندگی رسمی در بنادر ورودی کشور توانسته است بخش عظیمی از محمولات ترانزیتی را به خود اختصاص دهد و با داشتن دانش فنی و علمی گمرکی، کمترین زمان را جهت انجام تشریفات گمرکی و خدمات تخلیه و بارگیری در بنادر ارایه دهند.

خدمات قابل ارایه در بنادر ورودی کشور:

  • انجام کلیه تشریفات گمرکی
  • ترانشیپ محمولات
  • خدمات بیمه ای
  • خدمات انبارداری
  • اخذ مجوزات بارگیری