انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

در این روش از حمل که مبنای سرعت و دقت بیشتر مورد نظراست با استفاده از قرارداد های همکاری با خطوط هوایی داخلی و خارجی  قابلیت جابجایی محمولات  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﺑﺎر و چارترینگ از ایران به اقصی نقاط جهان و بالعکس دارا میباشد .

 

حمل و نقل هوایی