انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

حمل و نقل بین المللی ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮواﺗﺮاﺑﺮ در ﺳﺎل 1374 در ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ بین المللی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮرواردري و ﮐﺮﯾﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮﺛﺮ در صنعت حمل و نقل بین المللی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ را با ﺣﻀﻮر ﻗﻮي و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺘﺒﺮ آغاز بکار نماید.

 

و هم اکنون با تحت پوشش قرار دادن بیش از 150 دستگاه کامیون (تیغه – چادری ) توانسته بخش عظیمی از حمل و نقل ترانزیتی کشور عزیزمان را بنام خود ثبت نماید.

این شرکت با داشتن 28 نمایندگی در مبادی ورودی و خروجی کشور و نیز 12 نمایندگی در کشور های منطقه بخصوص در آذربایجان و ترکمنستان ، عراق و چین آمادگی خود را نسبت به حمل محمولات ترانزیتی شما دوستان عزیز را اعلام میدارد.