انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود


نام شرکت نمایندگی ردیف
 Trans best logistics co  چین 1
Sailing logistics co  کره 2
 Appollo logistics co  تایوان 3
 Inter transport co  آلمان 4
 Uni express co  انگلیس 5
 Project cargo  ایتالیا 6
 Triways logistics co  دوبی 7
 Baytour Transport co  ترکیه 8
 Parva tarabar Branch  آذربایجان 9
Target logistics co  پاکستان 10
 World wide logistics co  عربستان 11
 Peyman transit co  افغانستان 12